Xəbər lentİ


Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş elmi məqalələr toplusu nəşr olunub - Издан сборник научных статей, посвященный юбилею академика Наили Велиханлы

11:03, 28.12.20
71
yazarlar
Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş elmi məqalələr toplusu nəşr olunub - Издан сборник научных статей, посвященный юбилею академика Наили Велиханлы AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən “Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər” elmi məqalələr toplusu (Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafi ya Mərkəzi, 2020. – 656 s.) nəşr olunub. Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş topluda tarixin, şərqşünaslığın, arxeologiyanın, epiqrafikanın, etnoqrafiyanın, sənətşünaslığın, mənbəşünaslığın, tarixşünaslığın, muzeyşünaslığın müxtəlif məsələlərinə dair elmi məqalələr yer alıb. Kitabda Azərbaycan, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna alimlərinin 50-dən çox məqaləsi dərc olunub. Məqalələr toplusunun məsul redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Cabbarovdur.
***
Национальным музеем истории Азербайджана НАНА издан сборник научных трудов «История и культура. Факты и ценности» (Баку: Издательство “Нурлар”, 2020. – 656 с.) В сборнике, посвященном юбилею академика Наили Велиханлы, представлены статьи по различным вопросам истории, востоковедения, археологии, эпиграфики, этнографии, искусствоведения, источниковедения, историографии, музееведения. В книге опубликовано свыше 50 статей ученых Азербайджана, Китая, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Турции, Украины. Ответственным редактором сборника статей является доктор философии по истории Фархад Джаббаров.

Fikirlər

 Oxşar xəbərlər: